Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [kitab]

0
9037

Mulki Mecelle

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə daxil olan bütün maddələri kitab halında yükləyə bilərsiniz.

Kitabın adı: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
Format: .PDF
Həcm: 1,5 Mb

Mündəricat:

ÜMUMİ HİSSƏ

I. GİRİŞ MÜDDƏALARI
FƏSİLLƏR (Maddələr)

1. 1. MÜLKİ HÜQUQ SAHƏSİNDƏ QANUNVERİCİLİK (1-13)
2. 2. MÜLKİ HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏR, ONLARIN MÜDAFİƏSİ (14-23)
II. ŞƏXSLƏR
3. 3. FİZİKİ ŞƏXSLƏR (24-42)
4. 4. HÜQUQİ ŞƏXSLƏR (43-134)
III. ƏMLAK VƏ ƏŞYA HÜQUQU
5. 5. ÜMUMİ MÜDDƏALAR (135-151)
6. 6. MÜLKİYYƏT HÜQUQUNUN ÜMUMİ MÜDDƏALARI (152-158)
7. 7. SAHİBLİK HÜQUQU (159-168)
8. 8. MÜLKİYYƏT HÜQUQUNUN MƏHDUDLAŞDIRILMASI (169-177)
9. 9. MÜLKİYYƏT HÜQUQUNUN ƏLDƏ EDİLMƏSİ VƏ İTİRİLMƏSİ (178-212)
10. 10. MÜLKİYYƏT HÜQUQUNUN XÜSUSİ NÖVLƏRİ (213-249)
11. 11. ƏŞYA İSTİFADƏ HÜQUQLARI (250-268)
12. 12. ƏŞYA TƏMİNAT HÜQUQU. GİROV VƏ İPOTEKA HÜQUQU (269-323)
IV. ƏQDLƏR
13. 13. ƏQDLƏR HAQQINDA ÜMUMİ MÜDDƏALAR (324-336)
14. 14. ƏQDLƏRİN ETİBARSIZLIĞI (337-354)
15. 15. ƏQDLƏRDƏ RAZILIQ (355-358)
16. 16. ƏQDLƏRDƏ TƏMSİLÇİLİK (359-368)
V. MÜDDƏTLƏR
17. 17. MÜDDƏTLƏRİN HESABLANMASI (369-371)
18. 18. İDDİA MÜDDƏTİ (372-384)
VI. ÖHDƏLİK HÜQUQUNUN ÜMUMİ HİSSƏSİ
19. 19. ÖHDƏLİKLƏR HAQQINDA ÜMUMİ MÜDDƏALAR (385-388)
20. 20. MÜQAVİLƏ HÜQUQU (389-424)
21. 21. ÖHDƏLİKLƏRİN İCRASI (425-441)
22. 22. ÖHDƏLİKLƏRİN İCRA EDİLMƏMƏSİ (442-448)
23. 23. ÖHDƏLİKLƏRİN İCRA EDİLMƏMƏSİ ÜÇÜN MƏSULİYYƏT (449-459)
24. 24. ÖHDƏLİKLƏRİN İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ (460-492)
25. 25. ÖHDƏLİKDƏ KREDİTORLARIN VƏ YA BORCLULARIN ÇOXLUĞU (493-512)
26. 26. ÖHDƏLİKLƏRİN VERİLMƏSİ (513-526)
27. 27. ÖHDƏLİKLƏRƏ XİTAM VERİLMƏSİ (527-559)
28. 28. MÜLKİ HÜQUQLARIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ (560-566)
XÜSUSİ HİSSƏ
VII. MÜQAVİLƏLƏRDƏN ƏMƏLƏ GƏLƏN ÖHDƏLİKLƏR
29. 29. ALĞI-SATQI (567-658)
30. 30. SATIN ALMAQDA ÜSTÜNLÜK HÜQUQU VƏ DİGƏR ÜSTÜNLÜK HÜQUQLARI (659-661)
31. 31. DƏYİŞDİRMƏ (662-665)
32. 32. BAĞIŞLAMA (666-674)
33. 33. ƏMLAK KİRAYƏSİ (675-699)
34. 34. İCARƏ (700-722)
35. 35. FRANÇAYZİNQ (723-731)
36. 36. ƏVƏZSİZ İSTİFADƏ (732-738)
37. 37. BORC (739-746)
38. 38. LİZİNQ (747-751)
39. 39. PODRAT (752-776)
40. 40. TAPŞIRIQ (777-786)
41. 41. BROKERLİK (787-788)
42. 42. TİCARƏT NÜMAYƏNDƏSİ (AGENT) (789-799)
43. 43. KOMMERSİYA KONSESSİYASI (800-807)
44. 44. KOMİSSİYA (808-821)
45. 45. SAXLAMA (822-841)
46. 46. DAŞIMA (842-861)
47. 47. TURİST XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ (862-863)
48. 48. RENTA (864-880)
49. 49. BARIŞIQ RAZILAŞMASI VƏ MÖVCUD BORCUN ETİRAFI HAQQINDA MÜCƏRRƏD MÜQAVİLƏ (881-882)
50. 50. SIĞORTA (883-942)
51. 51. BANK ƏMANƏTİ (943-953)
52. 52. BANK HESABI (954-970)
53. 53. MÜLKİ DÖVRİYYƏNİN İŞTİRAKÇILARI ARASINDA HESABLAŞMALAR (971-986)
54. 54. QIYMƏTLİ KAĞIZLAR (987 -1078-47)
55. 55. XÜSUSİ MÜKAFATLANDIRMANIN AÇİQ ELAN EDİLMƏSİ. MÜSABİQƏ (1079-1082)
56. 56. OYUNLARIN VƏ MƏRCLƏRİN KEÇİRİLMƏSİ (1083-1086)
VIII. QANUNDAN ƏMƏLƏ GƏLƏN ÖHDƏLIKLƏR
57. 57. ÖZGƏ İŞLƏRİNİ TAPŞIRIQSIZ APARMA (1087-1090)
58. 58. ƏSASSIZ VARLANMA (1091-1095)
IX. MÜLKİ HÜQUQ POZUNTULARINDAN (DELİKTLƏRDƏN) ƏMƏLƏ GƏLƏN ÖHDƏLİKLƏR
59. 59. MÜLKİ HÜQUQ POZUNTULARI (DELİKTLƏR) (1096-1116)
60. 60. FİZİKİ ŞƏXSİN HƏYATINA VƏ YA SAĞLAMLIĞINA VURULMUŞ ZƏRƏRİN ƏVƏZİNİN ÖDƏNİLMƏSİ (1117-1127)
61. 61. MALIN, İŞİN VƏ YA XİDMƏTİN QÜSURLARI NƏTİCƏSİNDƏ DƏYƏN ZƏRƏRİN ƏVƏZİNİN ÖDƏNİLMƏSİ (1128-1132)
X. VƏRƏSƏLİK HÜQUQU
62. 62. VƏRƏSƏLİK HÜQUQUNUN ÜMUMİ MÜDDƏALARI (1133-1158)
63. 63. QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK (1159-1165)
64. 64. VƏSİYYƏT ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK (1166-1178)
65. 65. VƏSİYYƏTNAMƏNİN FORMASI (1179-1192)
66. 66. MIRASDA MƏCBURİ PAY (1193-1204)
67. 67. VƏSİYYƏT TAPŞIRIĞI (LEQAT) (1205-1219)
68. 68. VƏSİYYƏTNAMƏNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA LƏĞVİ (1220-1231)
69. 69. VƏSİYYƏTNAMƏNİN İCRASI (1232-1242)
70. 70. MİRASIN QƏBUL EDİLMƏSİ VƏ ONUN QƏBULUNDAN İMTİNA OLUNMASI (1243-1273)
71. 71. MİRASIN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ (1274-1305)
72. 72. VƏRƏSƏLƏR TƏRƏFİNDƏN KREDİTORLARIN TƏMİN EDİLMƏSİ (1306-1316)
73. 73. MİRASIN QORUNMASI (1317-1320)
74. 74. VƏRƏSƏLİK ŞƏHADƏTNAMƏSİ (1321-1325)

[box type=”download” align=”aligncenter” ]Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi pulsuz yüklə[/box]

FİKRİNİZİ BİLDİRİN

Please enter your comment!
Please enter your name here